Gamtos mokslų fakulteto biblioteka

Apie biblioteką
Vieta, darbo valandos
Literaturos išdavimas
Katalogas ir duomenų bazės
Naujienos
Mokamos paslaugos
Darbuotojai
Klausk bibliotekininko
Literaturos išdavimas
 
NAUDOJIMOSI VILNIAUS UNIVERSITETO BIBLIOTEKA TAISYKLĖS


I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vilniaus universiteto biblioteka (toliau Biblioteka) yra kamieninis neakademinis Universiteto padalinys.
2. Biblioteka savo veikloje vadovaujasi Lietuvos respublikos įstatymais, Lietuvos respublikos Vyriausybės nutarimais, VU Statutu, VU Senato nutarimais, VU Rektoriaus įsakymais, bibliotekos nuostatais, šiomis taisyklėmis ir kitais teisės aktais bei vidaus tvarkos dokumentais, reguliuojančiais jos darbą.
3. VU biblioteka yra valstybinės reikšmės biblioteka ir aukštųjų mokyklų bibliotekų veiklos koordinavimo ir metodinės paramos centras.
4. Bibliotekos fondai yra Lietuvos bibliotekų fondo sudėtinė dalis ir yra saugomi valstybės įstatymų nustatyta tvarka. Fondų apskaitos, saugojimo ir naudojimo tvarką reglamentuoja Lietuvos respublikos standartai, Lietuvos respublikos Vyriausybės teisės aktai bei VU bibliotekos vidaus tvarkos dokumentai.
5. Biblioteka kiekvienam vartotojui garantuoja išsamią informaciją apie dokumentus, neatsižvelgdama į jų autorių ar juose užfiksuotų žinių politinę ar ideologinę orientaciją bei jų prieinamumą.
6. Naudojimasis Biblioteka yra nemokamas. Biblioteka gali teikti papildomas mokamas paslaugas pagal LR Vyriausybės ir Universiteto Senato komisijos patvirtintą sąrašą.

LT EN